24 listopada 2016 r. odbył się w Raciążu (powiat płoński) IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. W czasie konferencji organizowanej przez Fundację Zaczyn i Stowarzyszenie Nasz Drobin omówiono dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz seniorów.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących 55 podmiotów z 21 gmin. Uczestnicy podpisali deklarację powołania zrzeszenia Mazowsze 60+, które skupi jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz Rady Seniorów realnie kształtujące polityki senioralne w wymiarze lokalnym.

dsc_0396

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się: Przemysław Wiśniewski – Fundacja ZACZYN / Uniwersytet Warszawski / Rada Polityki Senioralnej; Agata Miśkowiec – Public Consulting Group / Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej; Jakub Borkowski – Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Janusz Marszałek – Europejska Unia Seniorów; Sławomir Wiśniewski – Stowarzyszenie Nasz Drobin; Dariusz Zieliński – Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Łukasz Marek – Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej w Urzędzie Miasta Wołomin; Zdzisław Szkutnik – Poznańska Rada Seniorów; Karolina Burns – Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka; Agnieszka Cieśla – Politechnika Warszawska; Michał Kolankiewicz – Magazyn Głos Seniora / Stowarzyszenie Manko; Konrad Badełek – iME.

dsc_0602

W wydarzeniu wzięli udział m. in. reprezentanci Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Płockiego, samorządowcy z Góry Kalwarii, Wołomina, Bielska, Raciąża, Drobina, członkowie organizacji pozarządowych z kilkunastu miejscowości w tym Warszawy i Płocka, a także członkowie Rad Seniorów m. in. z Warszawy, Ostrołęki, Zielonki, Wołomina, Pruszkowa, Płocka, Góry Kalwarii, Serocka, Starych Babic, Mińska Mazowieckiego, Raciąża, Drobina.

wika

Fot. Stefan Woźniak

Gościem specjalnym wydarzenia była DJ Wika, w części integracyjnej wystąpił również zespół Akcent.

Wydarzenie organizowali formalnie: Fundacja Zaczyn, Stowarzyszenie Nasz Drobin, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo. Konferencja była współfinansowana ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz fotorelację:

 Deklaracja Wstępna Przystąpienia do Porozumienia

My,

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pozarządowe oraz Rady Seniorów, z terenu Województwa Mazowieckiego, uczestniczące w IV Kongresie Regionalnych Organizacji Senioralnych w Drobinie, deklarujemy chęć zawarcia Porozumienia Samorządów i Organizacji Przyjaznych Starzeniu „Mazowsze 60+”, w skrócie nazywanego Porozumieniem „Mazowsze 60+”.

Porozumienie będzie miało charakter międzysektorowego klastra skupiającego jednostki świadomie podchodzące do wyzwań demograficznych, projektującego rozwiązania przyjazne seniorom, realnie prowadzące politykę na rzecz najstarszych mieszkańców w wymiarze lokalnym. Porozumienie jest wyrazem troski samorządów, organizacji trzeciego sektora oraz Rad Seniorów o rosnącą grupę obywateli 60+ zamieszkujących nasze województwo, miasta i wsie, w tym zwłaszcza o osoby w wieku najbardziej zaawansowanym.

Populacja osób starszych w naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, będzie wzrastać przez najbliższe lata i dekady, powodując zmiany polityk publicznych realizowanych na poziomie lokalnym. Zwiększy się liczba osób o wysokim potencjale społecznej aktywności, jak również osób wymagających bieżącego wsparcia bytowego. Konieczna jest więc międzysektorowa współpraca na rzecz wypracowywania i wdrożenia nowych rozwiązań korzystnych dla zróżnicowanych grup obywateli 60+. Temu właśnie służyć będzie Porozumienie „Mazowsze 60+”, którego powstanie jest zgodne z kierunkami polityki państwa opisanymi w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 oraz założeniami Strategii Polityki Społecznej Wobec Osób Starszych do roku 2030.

Z dniem podpisania Deklaracji zawarcia Porozumienia „Mazowsze 60+”, przystępujemy do wspólnej pracy na rzecz projektowania kształtu demokratycznej, międzysektorowej kooperacji podmiotów działających świadomie na rzecz seniorów.

Naszym celem będzie:

– promowanie gmin oraz organizacji Przyjaznych Seniorom w skali regionu i ponadregionalnej, na poziomie instytucji centralnych i w środowiskach eksperckich/opiniotwórczych

– poszerzanie kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, członków organizacji pozarządowych i Rad Seniorów w zakresie działań dotyczących najstarszych obywateli

– wsparcie pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na potrzeby działań prosenioralnych realizowanych na Mazowszu przez sygnatariuszy porozumienia

– wyznaczanie standardów prowadzenia polityki senioralnej w wymiarze lokalnym oraz ich upowszechnianie poza regionem Mazowsza

Poprzez sygnowanie niniejszej Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia wyrażamy zgodę na powierzenie Fundacji Zaczyn roli koordynatora działań prowadzących do uruchomienia Porozumienia w kształcie akceptowalnym dla sygnatariuszy. Akceptujemy wyrażone przez Fundację zobowiązanie do przeprowadzenia konsultacji z poszczególnymi podmiotami sygnującymi niniejszą deklarację oraz do: określenia formuły prawno-organizacyjnej porozumienia zgodnej z wolą przystępujących podmiotów; opracowania treści Porozumienia akceptowalnego dla przystępujących podmiotów; stworzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby uruchomienia Porozumienia. Jesteśmy świadomi możliwości jednostronnego odstąpienia od Deklaracji Zawarcia Porozumienia.