Postępujące starzenie się populacji rodzi nowe wyzwania dla życia społeczno- gospodarczego. Zmienia się struktura potrzeb i oczekiwań, a też możliwości i sposobów ich zaspokajania. Większy liczebnie i procentowo udział starszych wymusza nie tylko daleko idące zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy i szeroko pojętej konsumpcji, a także tych sfer życia społecznego i publicznego, które przynajmniej częściowo, wyłączone są z oddziaływania mechanizmów rynkowych.

Opracowany przez dra Rafała Bakalarczyka – członka Instytutu Polityki Senioralnej Senior.HUB raport, jest analizą srebrnej gospodarki w Polsce w najbliższych latach i dekadach. Przedstawia rekomendacje kierunkowe dla decydentów, podmiotów współkształtujących sferę społeczno-ekonomiczną, przy jednoczesnym wskazaniu zagrożeń jakie może nieść za sobą brak realizacji długoterminowych działań w tym zakresie.

 

Raport powstał we współpracy Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub i think-zine’a Nowej Konfederacji. Badanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.