We współpracy z Instytutem Polityki Senioralnej, przygotowaliśmy ankietę dotyczącą funkcjonowania Rad Seniorów przed pandemią COVID-19 oraz w jej trakcie.

Do jej wypełnienia zapraszamy jedną osobę z danej Rady Seniorów: przewodniczącego bądź upoważnionego członka.


Państwa odpowiedzi pozwolą nam zrozumieć, jakie są aktualne potrzeby Rad Seniorów, jak są one wspierane przez lokalne władze oraz jaki jest ich udział przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących seniorów w gminie/mieście.

Wierzymy, że Rady Seniorów mogą realnie wpływać na lokalną politykę senioralną. Niniejsza ankieta dostarczy nam cennych informacji, które upowszechnimy w administracji rządowej oraz w środowiskach opiniotwórczych.

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo – ankieta jest w pełni anonimowa. Oznacza to, że nie prosimy o podawanie danych osobowych, a wyniki analizujemy jedynie zbiorczo.

Dziękujemy!