Na niniejszej stronie znajduje się aktualny statut Fundacji, sprawozdania finansowe i merytoryczne za ostatnie lata, aktualny raport z działania Fundacji w formacie PDF.


STATUT

FUNDACJI „ZaCzyn”

I Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „ZaCzyn”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Macieja Szlindera zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresę Kurzyca w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Podgórna 15, w dniu 16 czerwca 2011 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla wykonywania swoich działań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe.
 3. Placówki terenowe, tworzone mogą być na podstawie uchwały zarządu wskazującej siedzibę placówki oraz dyrektora placówki.
 4. Dyrektor placówki reprezentuje Fundację na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw zarządu.
 5. Fundacja ma prawo posługiwać się logiem.

II Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

 1. Aktywizowanie osób starszych w obszarze współdziałania społecznego i obywatelskiego.
 2. Rozwijanie dialogu międzypokoleniowego i współpracy między różnymi grupami społecznymi, zwłaszcza z uwzględnieniem osób starszych.
 3. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Upowszechnianie modelu zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
 5. Promowanie i upowszechnianie postaw zaangażowania obywatelskiego.
 6. Upowszechnianie równego i otwartego dostępu do kultury i oświaty.
 7. Wyrównania statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i zawodowym tj. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 8. Rozwijania kompetencji społecznych, kulturowych, komunikacyjnych i twórczych.
 9. Propagowania działań na rzecz środowiska i upowszechniania postaw proekologicznych.
 10. Działania na rzecz integracji europejskiej, upowszechniania idei integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych w tym animowania lokalnych działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz archiwizacja i upowszechnianie efektów aktywności podejmowanych przez podmioty działające na tych polach.
 12. Wsparcia psychologicznego osób i grup narażonych na oddziaływanie negatywnych zjawisk społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, w tym zwłaszcza osób starszych.
 13. Działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i transparentności życia publicznego, w tym również obywatelskiej kontroli władz.
 14. Zwalczanie pozostałości feudalizmu w życiu społecznym i gospodarczym.
 15. Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia, w tym zwłaszcza wśród seniorów i  w środowiskach wiejskich.
 16. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 18. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 19. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 618,788 i 905)
 20. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 21. Promocji i organizacji wolontariatu.
 22. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu.
 2. Organizację akcji i kampanii społecznych zgromadzeń publicznych oraz wystaw i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów.
 3. Materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych.
 4. Organizację wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym.
 5. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi oraz z ruchami obywatelskimi, nie posiadającymi osobowości prawnej.
 6. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych.
 7. Prowadzenie działań doradczych skierowanych do osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w zakresie celów, dla których realizacji powołana została Fundacja.
 8. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie celów dla realizacji których powołana została Fundacja.
 9. Prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami statutowymi Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

Fundacja ma prawo prowadzić odpłatną działalność statutową.

III Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji oraz grantów
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”
 2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”
 1. Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
 3. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może wystąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub w wyniku wyrażonej pisemnie woli fundatora.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 9. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 10. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

VI Zarząd Fundacji

 § 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób powołanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
 4. Zarząd może dokonać zmiany Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch trzecich członków Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania przez Radę Fundacji.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacją Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym większości jego członków.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Rada.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

VII Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Gdy zaciągane jest zobowiązanie finansowe do 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) lub w sprawach zatrudnienia pracowników, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.

VIII Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Uchwałę o zmianie statutu Fundacji Rada Fundacji podejmuje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.

IX Połączenie z inną Fundacją

§  22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

X Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

XI Oddziały terenowe

§ 27

 1. Fundacja powoływać oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej, których siedziby mieszczą się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Oddziały terenowe Fundacji nieposiadające osobowości prawnej powoływane są w celu poprawnej realizacji projektów lokalnych realizowanych wspólnie z partnerami lokalnymi.
 3. Oddział powołuje jednomyślnie zarząd przy akceptacji przynajmniej połowy składu rady. Decyzja zostaje podjęta w czasie wspólnego posiedzenia Rady i Zarządu.
 4. Oddział terenowy powołuje się na czas nieokreślony.
 5. Oddział terenowy powołuje się poprzez wskazanie w stosownej uchwale siedziby oddziału oraz osoby jego dyrektora.
 6. Dyrektor Fundacji może być odwołany na takich samych zasadach jak zostaje powołany, tj. wspólną decyzją Zarządu i Rady.
 7. Dyrektor oddziału może otrzymywać pełnomocnictwa do działań szczegółowych na podstawie odrębnej uchwały zarządu zgodnej ze statusem.

XII Działania zabronione

§ 28

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

statut Fundacji z dnia 23 września 2016 r.


Sprawozdania

 

[2020] Bilans
[2020] Informacja dodatkowa
[2020] Rachunek zysków i strat
[2020] Sprawozdanie merytoryczne
[2020] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

[2019] Bilans
[2019] Informacja dodatkowa
[2019] Rachunek zysków i strat
[2019] Sprawozdanie merytoryczne
[2019] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

[2018] Bilans
[2018] Informacja dodatkowa
[2018] Rachunek zysków i strat
[2018] Sprawozdanie merytoryczne
[2018] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

[2017] Sprawozdanie merytoryczne
[2017] Bilans
[2017] Rachunek zysków i strat
[2017] Informacja dodatkowa
[2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

[2016] Sprawozdanie, wprowadzenie do sprawozdania finansowego
[2016] Sprawozdanie Merytoryczne

 

[2015] Sprawozdanie, wprowadzenie do sprawozdania finansowego
[2015] Bilans
[2015] Rachunek zysków i strat
[2015] Sprawozdanie Merytoryczne

 

[2014] Sprawozdanie, wprowadzenie do sprawozdania finansowego
[2014] Bilans
[2014] Rachunek Zysków i Strat
[2014] Sprawozdanie Merytoryczne


Raport

 

[ezcol_1half]raport2014[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]raport2015[/ezcol_1half_end]