Fundacja ZACZYN, w partnerstwie z Fundacją Dialogu Społecznego, rusza z programem „W drodze do mazowieckich Rad Seniorów”. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ma na celu stworzenie nowych Rad Seniorów w małych i średnich mazowieckich gminach.

W ramach projektu będą miały miejsce konsultacje społeczne prowadzone w każdej gminie przez doświadczonych facylitatorów. Program uzupełnią szkolenia i warsztaty. W każdej gminie cykl działań zostanie dostosowany do lokalnych potrzeb. W efekcie projektu powstaną nowe Rady Seniorów oraz Lokalne Programy Polityki Senioralnej.

Do projektu można się zgłosić do końca lipca 2015 mailowo (kontakt@dialogspoleczny.com.pl, zaczyn@zaczyn.org) lub telefonicznie (534-701-114). Zgłoszenia przyjmujemy od jednostek samorządu terytorialnego lub lokalnych organizacji pozarządowych i senioralnych zrzeszeń nieformalnych. Uruchomienie programu w danej gminie poprzedza diagnoza potrzeb lokalnych przeprowadzona przez organizatorów projektu i podpisanie listu intencyjnego z zapraszanymi podmiotami.

Fundacja ZACZYN była organizatorem konsultacji społecznych, które doprowadziły do powstania Warszawskiej Rady Seniorów (na zdjęciu jedne z warsztatów).

DSC_0057

Poniżej najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące projektu:

  1. Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest stworzenie w pięciu gminach lokalnej strategii na rzecz seniorów, czyli planu przyszłych działań na rzecz seniorów, które zostaną opracowane wspólnie przez lokalny samorząd, organizacje pozarządowe, niezrzeszone osoby starsze. Projekt ma na celu stworzenie podstaw pod stworzenie gminnej Rady Seniorów – doradczego ciała funkcjonującego już w prawie stu polskich gminach, które pozwala powołać do życia zmieniona ustawa o samorządzie gminnym.

  1. Czemu projekt wspiera Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej?

Ministerstwo wspiera proces tworzenia lokalnych polityk senioralnych obejmujących obecnych i przyszłych seniorów, a także wspiera rozbudowę sieci rad senioralnych na każdym poziomie samorządu. Uczestnictwo w projekcie gmin to konstruktywna reakcja na kierunek zmian  wyznaczony przez ministerstwo.

  1. Czy projekt musi się zakończyć stworzeniem Rady Seniorów?

Nie musi. Może zakończyć się ustaleniem listy rekomendacji dla podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz seniorów na terenie gminy lub opracowaniem gotowej strategii na rzecz osób 60+, która zostanie przedstawiona lokalnemu samorządowi.

  1. Jak przystąpić do projektu?

Wystarczy pisemna deklaracja chęci przystąpienia do projektu lub list intencyjny.

  1. Czy lokalny partner, np. gmina czy organizacja, ponoszą jakieś koszty?

Nie ponoszą. Mile widziane jest jednak zapewnienie przez lokalnych partnerów miejsca spotkań w ramach prowadzonych kilku warsztatów.

  1. Co gmina lub organizacja mogą zyskać przystępując do projektu?

Wartością samą w sobie jest opracowanie spójnej strategii czy zainicjowanie działań na rzecz powołania w przyszłości Rady Seniorów. Oba rozwiązania są wyrazem wysokiej świadomości dotyczącej zmian demograficznych – przyniosą więc uznanie lokalnej społeczności 60+ oraz zaprocentują w rozdaniach środków publicznych. Dodatkowo Fundacja Dialogu Społecznego oferuje przez dwa lata własne bezpłatne usługi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na lokalne projekty senioralne.

FIO_MPiPS_logo1